Home Les-uren Trainen Vragen Contact

Privacy en Gebruiksvoorwaarden

Uw privacy

Deze website wordt beheerd door VZW De Trouwe Hond Lebbeke ("De Trouwe Hond"). Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met dit privacy beleid kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres webmaster@detrouwehondlebbeke.be.

1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Trouwe Hond vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze pagina willen we u informeren over het beleid van De Trouwe Hond aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan De Trouwe Hond verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over De Trouwe Hond, haar activiteiten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde informatie doorstuurt, wilt deelnemen aan wedstrijden of bepaalde formulieren op onze website wil gebruiken kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, telefoonnummer enz.) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal De Trouwe Hond ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan De Trouwe Hond meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan De Trouwe Hond mee te delen.

2. Verwerking van persoonsgegevens

De Trouwe Hond verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.

De Trouwe Hond zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in dit Privacy Beleid (zie verder artikel 3).

De persoonsgegevens die De Trouwe Hond verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat niet publiek toegangkelijk is. Alleen bepaalde personen in dienst van De Trouwe Hond hebben toegang tot uw gegevens.

3. Doel van de verwerking

De Trouwe Hond verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om de activiteiten te kunnen organizeren waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over bepaalde activiteiten (zoals o.m. data waarop De Trouwe Hond evenementen plaatsvinden).

Uw persoonsgegevens worden niet voor direct marketing doeleinden van derden gebruikt

4. Gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan deze site worden er geen zogenaamde cookies gebruikt.

Er wordt door de De Trouwe Hond via Google Analytics gebruikersinformatie verzameld op volledig anonieme basis. Zo verzamelt Google Analytics bvb telkens je de site van de De Trouwe Hond bezoekt informatie via de pagina’s die je raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor). Deze informatie wordt enkel gebruikt om de gebruikerservaring van onze site verder te verbeteren.

5. Update van deze privacyverklaring

De Trouwe Hond zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van leden of wijzigingen in de privacywetgeving.

Gebruiksvoorwaarden

DISCLAIMER E-MAIL

De inhoud van "De Trouwe Hond Lebbeke" e-mails, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van "De Trouwe Hond Lebbeke" stroken. Indien u per vergissing een mail van "De Trouwe Hond Lebbeke" ontvangt, vragen wij ons dat te melden en de e-mail te wissen.

DISCLAIMER WEBSITE

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. De "De Trouwe Hond Lebbeke" kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie, afbeeldingen en gegevens eigendom zijn en blijven van de "De Trouwe Hond Lebbeke". Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek anders dan hierna toegestaan in huidige gebruiksvoorwaarden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de "De Trouwe Hond Lebbeke" verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze in familiekring gratis te verspreiden en mede te delen.

Als de "De Trouwe Hond Lebbeke" u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit. In elk geval vrijwaart u de "De Trouwe Hond Lebbeke" tegen aanspraken van derden. Uw bijdragen mogen geen virussen bevatten.

3. Aanbrengen van links naar een website beheerd door "De Trouwe Hond Lebbeke".

Links naar "De Trouwe Hond Lebbeke"-websites

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de "De Trouwe Hond Lebbeke"-website. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de "De Trouwe Hond Lebbeke"-website moet duidelijk zichtbaar zijn.

4. Links naar websites beheerd door derden

De "De Trouwe Hond Lebbeke"-websites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. De "De Trouwe Hond Lebbeke" controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat de "De Trouwe Hond Lebbeke" en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat de "De Trouwe Hond Lebbeke" de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

5. Verplichtingen inzake deelname aan discussiefora, chat-groepen of babbelkanalen

Discussiefora zijn plaatsen op het internet waar naar aanleiding van een tekstbericht of één of ander audio(visueel) fragment toegestuurd door een mediagebruiker dan wel door "De Trouwe Hond Lebbeke" zelf iedereen met dezelfde interesse hierop kan reageren.

Bij chatgroepen of babbelkanalen kunt u inloggen op een server en online discussiëren met andere gebruikers.

U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken groep. Discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen op "De Trouwe Hond Lebbeke"-websites staan in het algemeen open voor iedereen die een beschaafde mening in een behoorlijk Nederlands wil formuleren.

Reacties zijn alleen welkom als ze vergezeld zijn van uw voornaam, naam, adres en e-mailadres. Enkel uw voornaam, uw initialen of uw nickname zullen worden gepubliceerd.

"De Trouwe Hond Lebbeke" heeft het recht om bijdragen te weren die:

  • extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn;
  • laster en eerroof kunnen betekenen, of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen inhouden;
  • gescheld, haatdragende taal, agressieve toon en/of racistische terminologie bevatten;
  • waarvan de zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
  • smaad of laster beogen;
  • of in het algemeen hetzij juridisch hetzij maatschappelijk voor ongepast worden bevonden

Om dit doel te bereiken kan door de webmaster van de betrokken "De Trouwe Hond Lebbeke"-website premoderatie worden gebruikt. In zulk geval wordt iedere reactie gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt.

De "De Trouwe Hond Lebbeke" kan reacties ook inkorten (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen). "De Trouwe Hond Lebbeke" heeft het recht om filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen.

De "De Trouwe Hond Lebbeke" kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussieforum, een chatgroep of een babbelkanaal van haar websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. De "De Trouwe Hond Lebbeke" heeft het recht om deelnemers ingeval van ongepaste bijdragen als deelnemer te schrappen en dit hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van andere deelnemers aan een discussieforum, chatgroep of babbelkanaal. Zij hoeft haar weigering niet te motiveren. "De Trouwe Hond Lebbeke" heeft tevens het recht om in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat op een forum of in een chatgroep resp. babbelkanaal dreigen te monopoliseren.

De "De Trouwe Hond Lebbeke" is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen.

Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de "De Trouwe Hond Lebbeke"-website.

6. Klachtenprocedure

Op anonieme klachten wordt niet gereageerd. "De Trouwe Hond Lebbeke" zal enkel een klacht te behandelen indien deze worden geuit via de hieronder bedoelde kanalen en vergezeld gaan met de hieronder bedoelde identiteitsgegevens: voornaam, familienaam, e-mailadres en adres. De klager preciseert het voorwerp/feiten waartegen ze gericht is, alsook het belang van de klager terzake.

"De Trouwe Hond Lebbeke" is niet verplicht enige klacht te behandelen:

  • bij ontstentenis van de hierboven bedoelde persoonsgegevens;
  • indien de klacht kennelijk ongegrond is;
  • indien de klacht geen omschrijving bevat van de feiten waartegen ze gericht is of indien de klager geen belang kan aantonen.

De weigering om een klacht te behandelen zal steeds worden gemotiveerd.

7. Aansprakelijkheid van de "De Trouwe Hond Lebbeke"

De "De Trouwe Hond Lebbeke" streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de "De Trouwe Hond Lebbeke" hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.